Promotorzy i problematyka seminariów

Seminaria dyplomowe i magisterskie

dr hab. Piotr Kostyło, prof. UKW

Proponowana problematyka seminariów dyplomowych i magisterskich mieści się w obszarze filozofii edukacji i historii idei. Współczesne podejścia do zagadnień edukacyjnych, zwłaszcza dotyczących wychowania obywatelskiego i patriotycznego, a także związanych z szeroko rozumianym bezpieczeństwem jednostkowym i wspólnotowym, mają swoje filozoficzne podstawy, jak również historię, w trakcie której ewoluowały. Tymi kwestiami mogą zająć się studenci na prowadzonych przeze mnie seminariach. Taka orientacja seminariów pozwala z jednej strony lepiej zrozumieć istotę różnych rozstrzygnięć pedagogicznych, różnic między nimi w obszarach rozmaitych kultur, a także odmienności w aplikacji koncepcji i teorii pedagogicznych do praktyki edukacyjnej. 
Studenci mogą zająć się na seminariach w szczególności:

 • Problematyką wychowania, zwłaszcza wychowania obywatelskiego i patriotycznego, w myśli konkretnych filozofów, np. Platona, św. Tomasza z Akwinu, Johna Locke’a, Williama Jamesa, Henriego Bergsona, Kazimierza Twardowskiego i innych.
 • Filozoficzno-pedagogiczną analizą problemów współczesnej edukacji, przede wszystkim dotyczących obywatelskości, patriotyzmu, tolerancji, solidarności społecznej itd.
 • Prześledzeniem tego, jak w toku rozwoju historycznego zmieniały się pojęcia odgrywające kluczowe znaczenie w wychowaniu, zwłaszcza wychowaniu obywatelskim i patriotycznym, oraz czym te zmiany były powodowane.
 • Omówieniem rozwiązań prawnych w zakresie wychowania obywatelskiego i patriotycznego, a także namysłem nad tym, czy aktualnie obowiązujące rozwiązania są adekwatne dla dynamiki funkcjonowania współczesnego państwa oraz wspólnoty międzynarodowej.
 • Oceną wychowania patriotycznego i obywatelskiego, a także przygotowania do bezpiecznego życia od strony norm etycznych, biorąc pod uwagę różne systemy normatywne i leżące u ich podstaw założenia filozoficzne.
 • Analizą założeń filozoficzno-pedagogicznych leżących u podstaw funkcjonowania różnych organizacji publicznych i niepublicznych zajmujących się wychowaniem obywatelskim i patriotycznym.

dr Witold Brzeziński

Tematyka prac obejmuje zagadnienia dotyczące szeroko rozumianej myśli i praktyki opiekuńczo-wychowawczej w przeszłości, od średniowiecza do początku wieku XXI. W szczególności koncentruje się ona wokół następujących problemów:

 • Rodzina jako środowisko wychowawcze (modele i wzory relacji między rodzicami a dziećmi, modele ról rodzicielskich (ojcostwo i macierzyństwo) i ich przemiany w przeszłości i współcześnie).
 • Życie małżeńskie i rodzinne; relacje międzypokoleniowe.
 • Wychowanie i opieka nad małym dzieckiem.
 • Role społeczne kobiet i mężczyzn i powiązane z nimi modele i wzory wychowania.
 • Społeczno-kulturowe obrazy dzieci i młodzieży i ich życia.
 • Dzieje instytucji szkolnych, wychowawczych i opiekuńczych.
 • Pod względem metodologicznym przygotowywane prace sytuują się w nurcie badań jakościowych, z analizą treści jako wiodącą metodą badawczą. Podstawę empiryczną (źródłową) badań stanowią: akty normatywno-prawne (statuty, regulaminy), traktaty o wychowaniu, literatura poradnikowa; literatura wspomnieniowa (pamiętniki), czasopisma pedagogiczne XIX - XXI w., prasa dla dzieci, młodzieżowa i kobieca (XIX- XXI w.).

dr Kazimierz Czerwiński

W grę wchodzą prace o różnorodnej tematyce, lecz preferowana jest tematyka powiązana z szeroko pojmowanym obszarem badawczym: „Edukacja a demokracja obywatelska i jej zagrożenia”. Poniżej zostały przedstawione przykładowe (roboczo sformułowane) propozycje tematyczne:

 1. Stereotypy w przestrzeni publicznej jako wyzwanie dla edukacji.
 2. Manipulacja medialna i jej edukacyjne konteksty.
 3. Edukacja medialna jako sposób uodparniania na manipulację.
 4. Rada szkoły jako element funkcjonowania demokracji obywatelskiej.
 5. Edukacyjne aspekty działalności stowarzyszenia (wybranego, konkretnego).
 6. Wspólnota parafialna jako miejsce działalności społecznej.
 7. Student (ewentualnie uczeń szkoły ponadgimnazjalnej) jako uczestnik demokracji obywatelskiej.
 8. Współpraca szkoły ze środowiskiem lokalnym.
 9. Debata w rzeczywistości szkolnej.

Możliwe jest prowadzenie badań ilościowych (np. tematy: 1, 3, 4, 7 i 9), jak również jakościowych (np. tematy: 2, 4, 5, 6 i 8). Szczegółowe wytyczne metodologiczne: TU.

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
Zakład Filozofii Wychowania i Edukacji Obywatelskiej
ul. J.K. Chodkiewicza 30, 85-064 Bydgoszcz