Zasady przyjmowania tekstów

Redakcja Filozofii Edukacji przyjmuje do druku oryginalne artykuły z zakresu nauk humanistycznych i społecznych (o charakterze teoretycznym, metodologicznym i przeglądowym; tłumaczenia na język polski tekstów źródłowych wraz z naukowym opracowaniem redakcyjnym), a także krótkie sprawozdania, artykuły recenzyjne i recenzje, komentarze i polemiki, zgodne z profilem naukowym czasopisma.

Publikowane są artykuły w języku polskim oraz wybranych językach kongresowych (angielskim, francuskim i niemieckim).

Teksty przygotowane według zasad wskazanych przez redakcję (zob. Wskazówki edytorskie) prosimy przesyłać drogą mailową jako załącznik na adres filoedu@ukw.edu.pl. Preferowane formaty plików tekstowych to *.doc lub *.docx. Prosimy o nie nadsyłanie tekstów w postaci plików *.pdf oraz innych plików nieedytowalnych. Elementy graficzne należy zawrzeć w oddzielnym pliku (odnotowując w tekście tylko odnośniki do nich). Preferowane rozszerzenia dla plików graficznych to *.jpg.

Prawa do przedłożonych tekstów przechodzą na Wydawcę, także w zakresie kopiowania i rozpowszechniania elektronicznego.

Autorzy są proszeni o złożenie oświadczenia, że przysługuje im pełnia praw autorskich do tekstów przesłanych do redakcji Filozofii Edukacji (zał.: Oświadczenie: prawa autorskie). Jeśli tekst powstał jako praca kilku autorów, niezbędne jest także złożenie oświadczenia o procentowym udziale poszczególnych Autorów w ich powstaniu (zał.: Oświadczenie: prawa współautorskie). Ponadto w przypadku wykorzystania w przedłożonym tekście obcych prac (lub ich fragmentów) Autor/Autorzy są zobowiązani do przekazania do redakcji zgody na przedruk lub adaptację danej pracy lub fragmentu (tabel, rycin, zdjęć, cytatów przekraczających 400 słów itp.) od osób i/lub instytucji posiadających stosowne prawa do przedruku. Wypełnione oświadczenia oraz zgody należy przesłać pocztą tradycyjną na adres redakcji po otrzymaniu powiadomienia o skierowaniu pracy do właściwej recenzji. Autorzy są także zobowiązani do podawania (zazwyczaj w przypisie gwiazdkowym na początku tekstu) źródeł finansowania badań, w ramach których powstał dany tekst.

W przypadku naruszenia praw autorskich innych osób wyłączną odpowiedzialność ponosi Autor przedkładający tekst do redakcji. Wszelkie wykryte przypadki będą ujawniane, włącznie z powiadomieniem odpowiednich podmiotów (instytucje zatrudniające autorów, towarzystwa naukowe, itp.).

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, ul. J. K. Chodkiewicza 30

85-064 Bydgoszcz, tel. + 48 52 341 91 00