Informacja o zasadach recenzowania

Wszystkie teksty publikowane na łamach Filozofii Edukacji są recenzowane. Przesłanie tekstu jest tożsame z wyrażeniem zgody przez jego Autora/Autorów na przyjęte przez redakcję zasady recenzowania.

Redakcja po przeprowadzeniu wstępnej oceny, obejmującej ocenę formalną oraz własną wstępną ocenę merytoryczną tekstu, w tym zgodności jego treści z profilem czasopisma, podejmuje decyzję o nieprzyjęciu lub przekazaniu tekstu do jego właściwej recenzji.

Właściwa recenzja tekstu przeprowadzana jest przez co najmniej dwóch niezależnych recenzentów powoływanych spoza jednostki, w której pracuje jego Autor/Autorzy.

Procedura recenzowania oparta jest na zasadach double-blind review – recenzenci i autorzy recenzowanych przez nich tekstów nie znają swoich tożsamości. W przypadku niemożności zachowania tej zasady, recenzent składa deklarację o braku konfliktu interesów (zachodzącym w wypadku zaistnienia: bezpośrednich relacji osobistych (w szczególności w następstwie pokrewieństwa do drugiego stopnia, małżeństwa), relacji podległości zawodowej lub bezpośredniej współpracy naukowej w ciągu ostatnich dwóch lat poprzedzających rok przygotowania recenzji).

Recenzja sporządzana jest w formie pisemnej, według przyjętego przez redakcję wzoru (zał. Formularz recenzji), i kończy się jednoznacznym wnioskiem o dopuszczeniu lub nie tekstu do publikacji.

Sporządzoną w wersji elektronicznej i pisemnej recenzję recenzent przekazuje redakcji czasopisma, która następnie przesyła ją Autorowi/Autorom artykułu.

Na podstawie otrzymanych recenzji redakcja podejmuje decyzję o kwalifikacji tekstu do druku. W przypadku sformułowania zaleceń ze strony recenzenta wprowadzenia odpowiednich zmian do treści tekstu, który został zakwalifikowany do druku jego Autor/Autorzy zostaną poproszeni o przygotowanie jego ostatecznej wersji, uwzględniającej sugerowane zmiany.

Nazwiska recenzentów poszczególnych publikacji nie są ujawniane; redakcja raz w roku podaje do wiadomości listę współpracujących recenzentów, zamieszczając ją na stronie internetowej czasopisma.

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, ul. J. K. Chodkiewicza 30

85-064 Bydgoszcz, tel. + 48 52 341 91 00